top of page

                        Algemene voorwaarden

 

 

1. Algemeen  

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten die Kennemer Kids aanbiedt ten gunste van Jongeren die vastlopen in het onderwijs en/of thuiszitten. Kennemer Kids is een dienstverlenende organisatie die zelfstandig werkende Psychologen en Coaches ondersteunt in de uitvoer van hun werkzaamheden ter ondersteuning van de jongere. Als U na aanmelding via Kennemer Kids besluit om een behandeling te volgen, dan volgt U die behandeling niet bij Kennemer Kids, maar bij één van de zelfstandig werkende Psychologen en coaches die zich bij Kennemer Kids hebben aangesloten (hierna te noemen: Coach). 

Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Kennemer Kids en U, tot het moment dat U besluit een traject te volgen. Vanaf dat moment bepalen deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen u en de Coach. 

 

1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kennemer Kids en/of de Coach, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op iedere overeenkomst die U met Kennemer Kids en/of de coach aangaat en zullen vooraf worden bijgevoegd aan het te ondertekenen contract. 

 

1.3. Kennemer Kids en/of de Coach wijzen de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen (inclusief U) van de hand. 

 

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Kennemer Kids deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

 

2. De Coach 

 

2 De Coach biedt een onafhankelijke en commerciële dienst waarbij de jongere en/of U samen aan de slag gaan om de mentale klachten te verhelpen of te verminderen. Veelal vindt dit plaats in de vorm van een traject van 4 tot 12 weken, waarbij de jongere en/of U eens per week samen met de coach 50 minuten werkt aan de gestelde doelen van de jongere.

3. Vergoeding individuele coaching.

3.1. Het eerste gesprek (“kennismaking”) duurt maximaal 30 minuten, vindt face-to-face of telefonisch plaats en is vrijblijvend en kosteloos. Het intakegesprek en de begeleidingsgesprekken kosten € 95,00 per gesprek (50 minuten) indien U de consulten zelf betaald of indien uw vergoeding geschiedt op basis van psychosociale hulpverlening. Indien de jongere en/of U verhinderd zijn voor de intake, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren laten weten. Zegt U korter dan 24 uur van tevoren af, dan wordt er € 75,- bij in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

3.2. Indien de jongere en U besluiten om gebruik te maken van een individuele dienst waarin de coaching centraal staat, gaan U en de jongere er mee akkoord dat Kennemer Kids na elke 4 weken per e-mail een factuur stuurt aan de Klant. Een consult kan zowel telefonisch als face-to-face plaatsvinden. 

 

3.3. Indien er sprake is van co morbide problematiek komt U bij bepaalde zorgverzekeraars in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de Basis GGZ. Facturatie verloopt via U, en U kunt uw factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heeft u een doorverwijzing van de huisarts nodig. Verder heeft U een verplicht eigen risico van minimaal €385 euro. Dit bedrag kan hoger zijn wanneer U dit zelf heeft aangepast bij uw zorgverzekering. 

 

3.4. De kosten die in rekening worden gebracht voor een consult zijn te vinden bij www.kennemerkids.nl/tarieven. Kennemer Kids kan hier op ieder moment wijzigingen in aanbrengen, maar zal Klanten wier traject loopt wel blijven behandelen voor het oude tarief, met inachtneming van een maximale termijn van twee maanden. 

 

3.5. Indien U het factuur niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum heeft betaalt, wordt U eenmalig kosteloos herinnerd het factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt de Coaching (tijdelijk) gestopt en wordt U op de hoogte gebracht van een verhoging van 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag bij de volgende herinnering. Bij de 3e herinnering zal het factuurbedrag met 10% worden verhoogd en zullen wij de facturering uit handen geven aan een incassobureau.

  

3.6. Blijft de betaling ook na de 3e herinnering uit, dan zal Kennemer Kids een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betalingsplichten. 

 

3.7. In het geval van niet tijdige betaling heeft Kennemer Kids het recht de uitvoering van het traject voor onbepaalde tijd op te schorten. Is de factuur nog niet voldaan binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft Kennemer Kids het recht een reeds gestart traject te beëindigen.

 

3.8. Opschorting of beëindiging van het traject door de coach heeft geen invloed op de betalingsverplichting voor reeds door de jongere genoten diensten van Kennemer Kids.  

 

4. Dagopvang

 

4.1 Kennemer Kids biedt op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen dagbesteding aan, waarbij de jongere in groepsverband kan werken aan zijn/haar welbevinden en gestelde doelen. De dagbesteding is een commerciële dienst waarbij de jongere aan de slag gaat om de mentale klachten te verhelpen of te verminderen. Veelal vindt dit plaats in de vorm van een creatief- of sportief traject van 12 weken, waarbij de jongere één tot drie dagdelen van drie uur per dagdeel, samen met de coach zal werken aan de gestelde doelen. De dagbesteding vindt geregeld buiten plaats voor coachende wandel of sportactiviteiten. Met ondertekening van dit contract geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en gaat u daarmee akkoord.

 

4.2 Na 12 weken deelname aan de dagopvang vindt er een evaluatie plaats met U en de Jongere en zal er gezamenlijk gekeken worden waar de Jongere staat en naar het vervolg. Is de Jongere instaat om (deels) terug te keren naar het onderwijs, dan heeft dit altijd voorkeur. Is de Jongere nog niet instaat om deze stap (deels) te zetten, bekijken wij, indien wenselijk, gezamenlijk de mogelijkheden voor een verlenging bij Kennemer Kids. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend en zal alleen plaatsvinden als Kennemer Kids mogelijkheden ziet voor een verdere ontwikkeling of ondersteuning van de jongere.  

 

5. Vergoeding Dagopvang.

 

5.1. Het eerste gesprek (“kennismaking”) duurt maximaal 30 minuten, vindt face-to-face of telefonisch plaats en is vrijblijvend en kosteloos. Voor het intakegesprek wordt een eenmalige vergoeding van €95,00 gefactureerd. Deze vergoeding zal binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan moeten worden, om de jongere te verzekeren van een plekje op de dagopvang.  

 

5.2. Het verblijf van de jongere op de dagbesteding (en enkel de dagbesteding) wordt ondersteund door subsidie van de Gemeente Haarlem en is reeds voldaan. Na plaatsing kan de jongere (en enkel de jongere) deelnemen aan onze dagbesteding en in samenwerking met andere jongeren werken aan sociale- emotionele- en schoolse vaardigheden en zijn/haar gestelde doelen. Aan deze plaatsing kunnen geen rechten worden ontleend en de plaatsing zal worden toegekend naar gelang plaats en beschikbaarheid.  

 

6. Groepsvoorkeur

 

6.1. Het is voor Kennemer Kids niet altijd mogelijk om door contractanten aangegeven groepsvoorkeur bij plaatsing te realiseren. Kennemer Kids probeert hier wel rekening mee te houden en kan de jongere indien gewenst, op een wachtlijst zetten voor de groep/dag van zijn/haar voorkeur.

6.2. De jongere verblijft in een vaste groep bij de dagopvang. Tevens kunnen groepen in voorkomende gevallen worden samengevoegd. Door ondertekening van dit contract geeft U aan hiervan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan.

 

7. Uitstapjes

 

7.1. Ouder verklaart d.m.v. ondertekening van deze overeenkomst op de hoogte te zijn dat Kennemer Kids geregeld met de jongeren naar buiten gaat, dit geldt zowel voor de individuele coaching als dagbesteding, om deel te nemen aan een wandeling of sportactiviteiten en gaat daarmee akkoord.

7.2. Wanneer een jongere voor onrust zorgt of wanneer er een incident plaatsvindt, zal Kennemer Kids, indien noodzakelijk wordt geacht door de Coach, de ouders bellen zodat de jongere per direct wordt opgehaald. Ook kan de jongere zelfstandig naar huis gaan wanneer ouders hiervoor schriftelijke toestemming (per e-mail) hebben gegeven. Deze toestemming kan niet generiek verleend worden, maar enkel op het moment zelf.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8. Kennemer Kids hanteert een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedurende de tijd dat uw kind via ons opvang/coaching geniet. Deelname aan Sport en Spelactiviteiten vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de ouders. Kennemer Kids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of ander leed die volgt uit activiteiten.

 

9. Aansprakelijkheid – website 

 

9.1. Kennemer Kids heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van haar website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuist. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zal Kennemer Kids zich inspannen om dit zo snel mogelijk te corrigeren. 

 

9.2. Kennemer Kids en/of de coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal. 

 

10. Informatie van Kennemer Kids op de Website 

 

10.1. Alle Informatie die is geplaatst op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, geluid, muziek, video’s is eigendom of komt krachtens licentie toe aan Kennemer Kids. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op informatie behoren toe aan Kennemer Kids dan wel aan haar licentiegevers. 

 

10.2. De in de informatie van Kennemer Kids voorkomende handelsnamen en/of merken van derden betreffen de handelsnamen en/of merken van hun respectievelijke eigenaren. Dergelijke informatie mag – zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Kennemer Kids of haar licentiegevers – voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Kennemer Kids behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot deze informatie zijn verleend. 

 

11. Links vanaf de website van Kennemer Kids 

 

11.1. Op de website kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom zijn van Kennemer Kids of buiten haar zeggenschap vallen. Kennemer Kids aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacy beleid en/of de praktijken op websites van derden. 

 

11.2. Kennemer Kids is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de (externe) website(s) of bronnen. Kennemer Kids onderschrijft geen advertenties, producten of ander materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is. 

12. Aansprakelijkheid – Behandeltraject coaching en/of dagbesteding:

 

12.1. De jongere en/of U zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de leer- en het ontwikkelproces. Kennemer Kids en/of de Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van de begeleiding. 

 

12.2. U (en de jongere, mits deze 12 jaar of ouder is) gaan er mee akkoord dat de dienst die Kennemer Kids en/of Coach aanbiedt, nooit de medische zorg van een arts kan vervangen! De jongere en U begrijpen en accepteren dat de dienst die Kennemer Kids en/of de Coach aanbiedt complementair is aan medische zorg en nooit ter vervanging kan dienen van dergelijke zorg. 

 

12.3 De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een diplomeerde arts. Kennemer Kids en/of de coach geven in geen geval medische adviezen. 

 

12.4. Zonder verificatie door een arts is gebruikmaking van de geboden informatie en het aangaan van een traject bij Kennemer Kids en/of de Coach voor eigen rekening en risico. In geval van gezondheidsklachten adviseert Kennemer Kids en/of de coach altijd een arts te raadplegen.

 

12.5. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van Kennemer Kids en/of de Coach ten opzichte van de Jongere, U en/of derden, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig handelen door Kennemer Kids en/of de Coach, maar altijd tot een maximumbedrag van €75. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.  

 

13. Beëindiging contract

 

13.1. Beide partijen behouden zich het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk via een e-mail te gebeuren.

 

13.2. Bij incidenten of een onveilige situatie behoudt Kennemer Kids ten alle tijden het recht om de samenwerking per direct te beëindigen en de jongere niet meer toe te laten op de groep en/of de coaching, ongeacht de wettelijke vaststelling van één maand. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan geweldpleging, seksuele intimidatie of anderzijds bedreigende situaties.

 

14. Wijzigingen Algemene voorwaarden 

 

14 Kennemer Kids behoudt zich het recht om op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen en/of aanvullingen zal Kennemer Kids en/of de Coach de aangepaste versie van de algemene voorwaarde met u delen.  

 

15. Privacy 

 

15.1. Kennemer Kids en/of de Coach zullen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens worden niet aan derden (anders dan Kennemer Kids en/of de Coaches) verstrekt, tenzij dit vooraf met U is gecommuniceerd en geaccordeerd of wettelijk gezien noodzakelijk is. 

15.2. Kennemer Kids maakt gebruik van Homi B.V. voor het verwerken van haar gegevens. Homi B.V. biedt een programma dat AVG-technisch met uw gegevens omgaat zodat de veiligheid van gegevens wordt gewaarborgd. Ouders krijgen inloggegevens voor deze omgeving en kunnen daarmee het proces en aanwezigheid van het Kind volgen en precies zien wat er gedocumenteerd wordt en waarvoor.

 

15.3. Het Kennemer Kids en/of de Coach proberen een zo goed mogelijk traject te bieden. Daarvoor hebben Kennemer Kids en/of de Coach persoonsgegevens van U nodig. Indien U Kennemer Kids benadert, worden uw gegevens in het programma van Homi.B.V. opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van Kennemer Kids en/of de Coach zo goed mogelijk te kunnen verrichten. Hoe Kennemer Kids verder uw persoonsgegevens verwerkt en hoe U uw rechten kunt uitoefenen kunt U terugvinden in ons privacy statement die U kunt vinden op onze website.  

 

16. Contactgegevens 

 

16. Indien U zich wilt wenden tot Kennemer Kids, uw persoonsgegevens wilt inzien, laten bijwerken of U heeft na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten en/of opmerkingen (ook over uw persoonlijke gegevens), neem dan contact op met Kennemer Kids: info@kennemerkids.nl 

 

Contactgegevens Kennemer Kids:

 

Telefoon: 06 411 89 200 E-mail: info@kennemerkids.nl  

 

17. Rechts- en forumkeuze 

 

17. Op het gebruik van deze Website, de diensten die door Kennemer Kids en/of de Coach worden aangeboden en alle met deze Website verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, hebben Kennemer Kids en/of de Coach het recht om naar eigen inzicht te handelen. Alle geschillen in verband met deze website of de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. 

 

Kennemer Kids algemene voorwaarden – Versie januari 2023 

Kennemer Kids.jpg
bottom of page